Verklarende woordenlijst

 

 • Aurogra over the counter Application Programming Interface (API):
  Reeks instructies en regels waardoor andere softwareprogramma’s, databanken of apparaten kunnen communiceren en gegevens uitwisselen. Dit is de ‘interface’ die applicaties gebruiken om met elkaar te interageren.

 

 • http://woosterglass.com/wp-json/ Building Automation Control Systems (BACS):
  Een gecentraliseerde opstelling die de verschillende systemen in een gebouw, zoals verlichting, verwarming/koeling en andere applicatiedomeinen, bewaakt en aanstuurt. Bepaalde functies kunnen worden geautomatiseerd om vaste regels te volgen voor een beter energiebeheer.

 

 • Customer Energy Manager (CEM):
  Dit is het brein van een energiemanagementsysteem. De CEM speelt geen passieve maar een actieve rol. Met de juiste apparatuur, applicatiedomeinen en configuratie kan de CEM een grotere bijdrage aan het energiemanagement leveren. Zo kan het energieverbruik zelfs nog verder worden geoptimaliseerd.

 

 • Vraaggestuurde controle:
  Een benadering om de energie-output dynamisch te beheren op basis van de energievraag binnen het net.

 

 • Energiemanagement:
  Het actieve proces van planning, monitoring en optimalisering van de energieproductie, -consumptie, -distributie en -opslag in een woning of een gebouw. De doelstellingen zijn behoud van hulpbronnen, klimaatbescherming en kostenbesparing, terwijl de gebruikers permanent toegang hebben tot de energie die ze nodig hebben.

 

 • Energy Management Gateway:
  Een apparaat dat communicatiefuncties uitvoert tussen verschillende netwerken van apparaten binnen een systeem met het oog op een betere interoperabiliteit.

 

 • Elektrisch voertuig:
  Een elektrisch voertuig (EV) heeft geen verbrandingsmotor, die energie opwekt door brandstof te verbranden, maar een elektromotor die op elektriciteit werkt en gewoonlijk door batterijen wordt aangedreven. Een elektrisch voertuig is milieuvriendelijker omdat het minder vervuilende gassen uitstoot en niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen, waardoor deze vraag daalt.

 

 • Op fill rate gebaseerde controle:
  De ‘fill rate’ komt overeen met de vraag, uitgedrukt in een percentage, waaraan kan worden voldaan zonder een tekort in het aanbod. Dit percentage dient als basis voor het bepalen van de energieproductie zodat energie kan worden bespaard en geoptimaliseerd om aan de vraag tegemoet te komen.

 

 • Mens-machine-interface (HMI):
  De combinatie van hardware en software waarmee een menselijke operator de processen kan monitoren en regelen die door één apparaat of systeem, of door een netwerk van apparaten of systemen worden uitgevoerd. Een ideale interface geeft een duidelijk beeld van de gemonitorde processen en de bijbehorende waarden van de verwerkings- en outputparameters. Bovendien zorgt de HMI voor een eenvoudigere toegang om belangrijke en regelmatige taken uit te voeren.

 

 • Controle op basis van werkingsmodus:
  In een faciliteit zijn er verschillende fasen in de procescyclus: opstart, normale werking, transitie, onderhoud en andere gelijkaardige fasen. Een controle op basis van de werkingsmodus bepaalt de verschillende monitoringacties voor elk van deze fasen.

 

 • Controle op basis van vermogensenvelop:
  De vermogensenvelop (Power Envelope) is de geaggregeerde meting van de extreme waarden van het uitgangsvermogen over een bepaalde periode. Met dit type controle kunt u limieten voor deze vermogensenveloppen instellen voor bepaalde perioden.

 

 • Controle op basis van vermogensprofiel:
  Vermogensprofielen (power profiles) zijn configuraties waarmee het energieverbruik van apparatuur en systemen wordt vastgelegd om een bepaald doel te bereiken. Enkele voorbeelden van vermogensprofielen zijn ‘Maximale output’, ‘Minimaal energieverbruik’ of een aangepast prestatieniveau.

 

 • Smart grid:
  Een elektriciteitsnet – een netwerk van transmissielijnen, substations en transformatoren dat elektriciteit levert vanaf de locatie van productie tot aan de locatie van verbruik – dat ‘slimmer’ wordt gemaakt met tweerichtingscommunicatie, automatisering, controle en monitoringsystemen voor een gegarandeerde efficiëntie en betrouwbaarheid.

 

 • Energiemanagement op basis van tarief:
  Een geoptimaliseerd energiegebruik waarbij de tarieven of taksen die op het energiegebruik worden geheven, als primaire factor dienen voor de besluitvorming.

 

 • Voertuig naar grid:
  Een concept of systeem waarmee een netwerk van elektrische voertuigen kan worden aangesloten op een elektriciteitsnet. Dit grid dient als energiebron of energieopslag. Naargelang de vraag naar of de aanvoer van elektriciteit, kunnen de voertuigbatterijen in dit netwerk elektriciteit naar het grid sturen of overtollige elektriciteit opslaan voor later gebruik.

 

 • Elektronisch systeem voor woningen en gebouwen (HBES):
  EN 50090 is een Europese norm voor open communicatie voor elektronische systemen voor woningen en gebouwen (HBES), uitgegeven door CENELEC. De norm omvat elke combinatie van elektronische apparaten die via een digitaal transmissienetwerk zijn verbonden met het oog op een geautomatiseerde, gedecentraliseerde en gedistribueerde controle voor huishoudelijke, commerciële en gebouwentoepassingen. Denk bijvoorbeeld aan de regeling van verlichting, verwarming, voedselbereiding, wassen, energiemanagement, water, brandalarmen, zonneweringen, beveiliging enz.