ENERGIEBEHEER: ALLES WAT U MOET WETEN OM TE BEGINNEN

Manosque Wat is energiebeheer ?

 

Energiebeheer is de proactieve aanpak die planning, werking en technologieën omvat om de productie en het verbruik van energie te optimaliseren met het oog op ecologische en economische voordelen.

Vanuit commercieel, particulier en zelfs maatschappelijk oogpunt is het van vitaal belang de verspilling van een zo belangrijke hulpbron als energie tot een minimum te beperken. Afgezien van de voor de hand liggende financiële gevolgen van een dergelijk lichtzinnig energiegebruik dat op korte termijn effect sorteert, kunnen de langetermijngevolgen in termen van milieuschade en schaarste van hulpbronnen te duur blijken. Energiebeheer is een initiatief dat van cruciaal belang zal zijn voor een betere toekomst en de invoering ervan is de initiële investering waard. KNX energiebeheer is zo’n initiatief dat streeft naar een duurzame toekomst die goed is voor organisaties, de inwoners en de planeet.

 

http://mountaintopcampground.com/uniquely-pittsburgh/ Wat is het belang van energiebeheer?

 


Milieu
: De huidige klimaatcrisis waarmee de wereld wordt geconfronteerd, is een zeer urgent probleem dat moet worden aangepakt. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een duurzame toekomst voor de volgende generaties. De te grote afhankelijkheid van energie uit fossiele brandstoffen en het ongecontroleerde verbruik daarvan is één van de hoofdoorzaken van de huidige noodsituatie op milieugebied.

Energiebeheer is een manier om een belangrijke verandering teweeg te brengen in de wijze waarop energie wordt opgewekt en hoeveel energie wordt verbruikt. Het brengt ook een verschuiving teweeg in de manier waarop tegen energie en het behoud ervan wordt aangekeken. Door een zienswijze te promoten die duurzame acties aanmoedigt, kan energiebeheer fungeren als een instrument voor bedrijven en organisaties om over te schakelen op een duurzamere samenleving.

 

Economisch: Energie is een onvervangbare behoefte waarvan bedrijven en organisaties afhankelijk zijn en het verbruik ervan brengt aanzienlijke kosten mee voor de dagelijkse activiteiten van een organisatie. Tot 40% van de exploitatiekosten tijdens de levensduur van een gebouw wordt besteed aan energie, zoals is gebleken tijdens het KNX Smart Energy Summit. Met energiebeheer kan het overmatige en inefficiënte verbruik van energie worden vermeden, wat zich vertaalt in aanzienlijke besparingen elke maand.

Bovendien kan het verkleinen van de CO2-voetafdruk van een organisatie betekenen dat eventuele kostenimplicaties van CO2-belastingen of regelgeving tot een minimum kunnen worden beperkt. Het helpt ook bij het promoten van een groen en duurzaam imago voor het bedrijf bij de meeste van zijn doelgroepen, wat gunstig blijkt te zijn voor de resultaten.

 

Risicobeperking: Wanneer de vraag naar energie afneemt, nemen ook de daarmee gepaard gaande risico’s af, zoals hogere prijzen, nalevingsboetes en energieafhankelijkheid. Door de vraag naar energie te verminderen, zullen de energieprijzen waarschijnlijk stabieler en haalbaarder blijven. Dit helpt ook bij het nauwkeurig beheren en voorspellen van toekomstige energiebehoeften, waardoor onzekerheden worden gereduceerd.

Bovendien omvat energiebeheer ook zelfvoorzienendheid door de toepassing van hernieuwbare energie binnen de organisatie. Deze diversificatie van energiebronnen helpt ook om eventuele problemen die kunnen ontstaan door een tekort aan energie te beperken. De betrouwbaarheid van het netwerk of het net neemt hierdoor toe, aangezien ook de stabiliteit toeneemt. Het zou ook kunnen betekenen dat de kosten voor de opwekking van energie kunnen worden verlaagd door het gebruik van efficiëntere opwekkingseenheden en door de beschikbaarheid van meer energiebronnen.

 

Hoe werkt energiebeheer?

 

Energiebeheer omvat in principe vier belangrijke stappen die alle belangrijke aspecten van de meest voorkomende projecten afdekken.

  1. Verzamelen van gegevens over energieverbruik: Elk energiebeheersproject moet beschikken over een betrouwbaar systeem voor het verzamelen van gegevens over het energieverbruik, dat als basis voor het project fungeert. Nagaan hoeveel energie waar en wanneer wordt verbruikt, dient als basis voor analyse en eventuele optimalisatie-inspanningen. Het is dan ook van essentieel belang dat de juiste gegevens worden verzameld. Energiemeters zijn de instrumenten die nauwkeurige metingen mogelijk maken.In simpele organisaties en infrastructuren is het vrij eenvoudig om de te meten energieverbruikspunten te bepalen. Complexere industriële systemen, met uitgebreide energiebronnen en verbruikspunten, kunnen echter een zorgvuldige planning bij de installatie van energiemeters vereisen.
  2. Analyse van verzamelde gegevens: Zodra de gegevens zijn verzameld, worden deze geanalyseerd om mogelijkheden te vinden waar energie kan worden bespaard. De gegevens die over een bepaalde periode worden verzameld, kunnen duidelijker worden gemaakt met visualisatie-instrumenten. De verschillende optimaliseringsmogelijkheden kunnen dan worden vastgesteld en geprioriteerd.
  3. Optimaliseren op basis van de analyse: De prioritering en uitvoering van de optimaliseringsactiviteiten voor het energieverbruik kunnen variëren naargelang de organisatie en haar doelstellingen. Urgentie, gemak van uitvoering, kosten van uitvoering, besparingen, veranderingen in de bedrijfsvoering, op lange of korte termijn en vele andere factoren kunnen van invloed zijn op welke optimaliseringsaanbeveling het eerst wordt uitgevoerd.Er zijn veel technologieën beschikbaar die slimme oplossingen voor energiebeheer Van HVAC en gebouwautomatiseringssystemen tot energiebeheersystemen voor woningen, dit zijn enkele van de gangbare technologieën en oplossingen die ervoor zorgen dat de energiebeheerspraktijken op grote schaal worden toegepast en naar een hoger niveau worden getild.
  4. Monitoring van verbeteringen en verdere optimalisaties: Zoals bij alle maatregelen die tot doel hebben iets te optimaliseren, houdt energiebeheer ook niet op na de uitvoering van één initiatief. Het is een doorlopend proces en er moeten verdere wegen naar verbetering worden onderzocht. Zelfs de doeltreffendheid en het succes van de uitgevoerde maatregelen moeten worden gevolgd en in kaart gebracht aan de hand van de ingeschatte baten voor toekomstige referentie. Op die manier wordt het proces in wezen een cyclus met het doel voortdurend te verbeteren.

 

Waar is energiebeheer van toepassing?

 

Energie productie: 

Energiebeheer kan al vanaf de aanbodzijde van elektriciteit worden toegepast. Met een betere controle van de energieproductie-eenheden en een beter inzicht in de vraag, kunnen de kosten voor het opwekken van energie tot een minimum worden beperkt. Vraagzijdebeheer om de energieverbruiksgewoonten te beïnvloeden, valt ook onder energiebeheerspraktijken die door energieleveranciers kunnen worden toegepast.

 

Woning:

De voordelen van energiebeheer zijn niet uitsluitend beperkt tot commerciële of institutionele doeleinden. Elke huishouding kan energiebeheer in haar dagelijkse activiteiten opnemen en bijdragen tot energiebehoud, duurzaamheid en de productie van hernieuwbare energie. Slim energiebeheer in huis kan niet alleen de energie-efficiëntie verbeteren, maar elk huishouden ook in staat stellen zelfvoorzienend te worden met zijn eigen zelf opgewekte hernieuwbare energie.

Home Energy Management Solutions (HEMS) zijn de perfecte systemen waarmee huiseigenaren hun energieverbruik kunnen controleren en beheersen. Zij helpen niet alleen bij energiebesparing, maar ook bij het automatiseren en beheren van huishoudelijke activiteiten waarbij apparaten worden gebruikt die energie verbruiken. In veel gevallen zijn deze apparaten van verschillende fabrikanten en volgen zij geen standaardprotocol voor communicatie en bediening. Daarom is een centrale eenheid die al deze ongelijksoortige apparaten samenbrengt van vitaal belang voor een betere controle en een beter energiebeheer.

 

Mobiliteit:

Naarmate het gebruik van elektrische auto’s toeneemt en consumenten zich meer bewust worden van hun CO2-voetafdruk, neemt ook de mogelijkheid toe om de energiebehoeften van deze elektrische voertuigen te beheren. Laadstations voor elektrische voertuigen maken gebruik van energiebeheer om het energieverbruik te controleren en te optimaliseren. Zelfs individuele huishoudens hebben EV-laders geïnstalleerd voor hun auto’s. Woningen met de bovengenoemde HEMS maken gebruik van slimme apparaten die het energieverbruik kunnen automatiseren en beheren. Op deze wijze kan het opladen van elektrische voertuigen op een efficiëntere manier gebeuren die het gebruik van andere elektrische apparaten niet belemmert.

 

Gebouwen / Infrastructuur: 

Naast gewone huishoudens kunnen in gebouwen ook energiebeheersystemen worden geïnstalleerd om ze energie-efficiënter te maken. Gebouwbeheersystemen (GBS), ook bekend als gebouwautomatiseringssystemen (BAS), spelen een belangrijke rol bij het regelen en beheren van verschillende soorten elektrische apparatuur in een gebouw, zoals verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), verlichting, beveiligingssystemen en vele andere.

Energiebeheer kan naar een hoger niveau worden gebracht door verschillende gebouwen of huishoudens in staat te stellen met elkaar te communiceren. Dit kunnen wooncomplexen zijn, stadswijken, of zelfs grote fabrieken en industrieën. Een dergelijke genetwerkte infrastructuur van slimme woningen, gebouwen en andere opstellingen vormt de basis van een duurzame slimme stad.

 

Slimme steden:

De slimme steden van de toekomst zijn afhankelijk van een naadloze communicatiestroom tussen de verschillende energiebronnen, huishoudens, gebouwen en andere infrastructuren. Met een gediversifieerde energieopwekking en -opslag zal het elektriciteitsnet dynamischer en energie-efficiënter worden en worden omgevormd tot een slim netwerk. Dit gebeurt met behulp van IT, geavanceerde automatisering en communicatiesystemen. Deze zijn ook bekend als informatie- en communicatietechnologie (ICT) en KNX biedt de interfaces die nodig zijn tussen de stad van de toekomst en de communicatie-infrastructuren van het slimme netwerk.

Om het potentieel van een echt slimme stad ten volle te verwezenlijken, zal ook IoT een belangrijke rol spelen die het mogelijk maakt gegevens over energieverbruik te verzamelen en te communiceren, wat zal dienen als één van de pijlers van energiebeheer. Aangezien de stedelijke gebieden verantwoordelijk zijn voor 70% van de broeikasgassen en meer dan de helft van de bevolking er woont, is KNX toegewijd aan het doel om de steden van de toekomst om te vormen tot meer duurzame steden.

 

Om alles samen te vatten

Energiebeheer zal in de toekomst een veel prominentere plaats gaan innemen en een belangrijk en noodzakelijk onderdeel worden van de wijze waarop energie wordt opgewekt, verbruikt en beschouwd. De steeds groter wordende en dreigende bezorgdheid over de klimaatcrisis maakt een duurzamere en energie-efficiëntere manier van leven noodzakelijk. Bovendien vormen de financiële voordelen van energiebeheer een aantrekkelijke stimulans die het de investering waard maakt.

Er zijn vele aspecten van energiebeheer waar het zijn toepassing kan vinden. Van een individueel niveau van slimme woningen tot een groter niveau van slimme steden, kan het een verandering in energie-efficiëntie teweegbrengen die een aanzienlijke impact kan hebben op het behoud van energie. Hoewel er aanvankelijk een aantal drempels zijn op het gebied van investeringen, exploitatie en installaties, wegen de voordelen ruimschoots op tegen de kosten. Bovendien biedt KNX vele oplossingen die gericht zijn op het vereenvoudigen en verbeteren van het niveau van energiebeheer in al zijn toepassingen.